Status: Ongoing

Server time: 09.12.2023 18:59

Tender card #20-097912-001
Zber, preprava a zneškodnenie prípadne zhodnotenie komunálneho odpadu v meste Tlmače

Information

ID of tender
6694
Name of content of tender
Zber, preprava a zneškodnenie prípadne zhodnotenie komunálneho odpadu v meste Tlmače
Tender ref. no.
20-097912-001
EU journal ref. no.
2020/S 042-099541
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
450 000,00 EUR
Main CPV
90500000-2 - Refuse and waste related services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu poskytnúť predmet zákazky ako celok, preto by rozdelenie zákazky na časti bolo samoúčelné a verejnému obstarávateľovi by spôsobilo problémy pri plynulom a riadnom zabezpečení poskytnutia služby, ako aj pri kontrole kvality a uplatňovaní reklamácií a zodpovednosti za kvalitu plnenia. Na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku a je obvyklé, že dodávatelia dokážu komplexne poskytnúť službu v celom požadovanom rozsahu, pričom tiež disponujú dostatočnými kapacitami na úspešné zrealizovanie predmetu tejto zákazky, na základe čoho je možné zabezpečiť transparentnú hospodársku súťaž. Rozdelenie zákazky by sa negatívne premietlo v hospodárnosti a efektívnosti obstarania. Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní neznamená rozšírenie potenciálneho relevantného trhu. Najmä s ohľadom na vecné, funkčné aj časové väzby, charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné a nehospodárne. Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK023 - Nitriansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb zberu, prepravy a zneškodnenia prípadne zhodnotenia komunálneho odpadu v meste Tlmače

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.05.2020 09:00:00
Planned opening of bids
28.05.2020 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Tlmače
Address
Mestský úrad, Námestie odborárov 10
Tlmače
935 21, Slovak republic
Process supervisor

scholarisvo@skolam.sk
+421 904090344
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4355

Documents