Status: Ongoing

Server time: 06.12.2021 19:45

Tender card #VO - 98/2018
Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 - 2020

Information

ID of tender
692
Name of content of tender
Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 - 2020
Tender ref. no.
VO - 98/2018
Public tender journal ref. no.
13142 - MSS
EU journal ref. no.
2018/S 180-408216
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
349 050,00 EUR
Main CPV
79212000-3 - Auditing services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu, vykonávaných v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 (ďalej aj „Program SK – AT“), a to v predpokladanom trvaní štyroch rokov. Požadované audítorské služby súvisia s:

1. overovaním riadneho fungovania systému riadenia a kontroly Programu SK – AT realizovanom na jednotlivých orgánoch so sídlom na území Rakúskej spolkovej republiky, vykonávanom ako systémový audit. Verejný obstarávateľ predpokladá počas obdobia realizácie zákazky výkon dvoch systémových auditov, ktorými sa overia relevantné skutočnosti na úrovni štyroch auditovaných subjektoch – orgánoch zapojených do implementácie na rakúskej strane Programu SK – AT (Spoločný sekretariát Viedeň a národní kontrolóri zo spolkových krajín Dolné Rakúsko, Burgenland a Viedeň).

2. overovaním vzorky operácií na základe vykázaných výdavkov na úrovni zoznamov deklarovaných výdavkov ) hlavných prijímateľov a partnerov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (spravidla zo spolkových krajín Burgenland, Dolné Rakúsko, Viedeň), vykonávanom ako audit operácií.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Address
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Lucia Vulgánová
lucia.vulganova@mfsr.sk
+421 259582007
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/415640

Documents