Status: Ongoing

Server time: 24.09.2020 15:59

DPS card #VO-07-2020
Nákup IKT pre potreby univerzity

Message detail #86218

Delivery date and time
13.08.2020 08:45:05
From
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
To
All
Type
Other
Subject
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

Dobrý deň prajem,

verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručenú otázku:
".... Chcem Vás požiadať o upresnenie aké konkrétne dokumenty sú požadované predložiť pri žiadosti o zaradenie?
/- dokumenty preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 32 ZVO/"

Odpoveď verejného obstarávateľa:
Konkrétne dokumenty, ktoré majú byť obsahom podanej žiadosti o zaradenie sú žiadosť o zaradenie, súhlas so skrátením lehoty na predkladanie ponúk a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok osobného postavenia. Spôsob akým záujemca preukáže osobné postavenie verejný obstarávateľ nekonkretizuje, pretože zákon o verejnom obstarávaní jasne konkretizuje spôsoby, a to napr. predložením konkrétnych dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo platným zápisom v zozname hospodárskych subjektov.

S úctou
Marcela Turčanová