Status: Ongoing

Server time: 24.05.2024 02:41

Tender card #01/07/2020
Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica

Information

ID of tender
8088
Name of content of tender
Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica
Tender ref. no.
01/07/2020
EU journal ref. no.
S137 335983
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 582 665,00 EUR
Main CPV
45212225-9 - Sports hall construction work
Further CPV
45212211-8 - Ice rink construction work
45315100-9 - Electrical engineering installation works
45331000-6 - Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45330000-9 - Plumbing and sanitary works
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorých postupy sú závisle na koordinovanom postupe a sú funkčne závisle. Zákazka nie je rozdelená na časti z dôvodu, že ide o práce a súvisiace činnosti, ktoré na seba nadväzujú, prípadne niektoré činnosti je možné vykonávať súbežne. Z technického hľadiska postupu výstavby je delenie zákazky na jednotlivé časti taktiež neefektívne, keďže jednotlivé etapy výstavby alebo stavebné objekty sú časovo aj stavebne vzájomne previazané. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť, aby v priebehu realizácie predmetu zákazky nedošlo k spomaleniu alebo zastaveniu prác. Realizácia predmetu zákazky jedným dodávateľom je zároveň nákladovo efektívnejšia a pre verejného obstarávateľa výhodná z pohľadu riadenia a kontroly plnenia predmetu zákazky, ako aj vo vzťahu k uplatneniu zodpovednosti voči zhotoviteľovi a uplatneniu záruk.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci Revitalizácie a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica, ktorá pozostáva z:
Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie hlavnej haly A zimného štadióna (dokončenie)
Revitalizácia a prestavba ZŠ - statika a stavebné práce k VZT
Vzduchotechnika hala A, hala B (hracie haly, neodvetrané priestory, telocvičňa s posilňovňou)
Úprava rozvodov plynu zimného štadióna (A,B)
Napojenie VZT jednotiek na zdroj tepla (A,B)
Prívod tepla pre prestavbu západnej časti zimného štadióna
Oprava, výmena a doplnenie nevyhnutnej elektroinštalácie

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.08.2020 10:00:00
Planned opening of bids
24.08.2020 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
MBB a. s.
Address
ČSA 26
Banská Bystrica
97401, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Halgaš
halgas@stonline.sk
+421 905127229

Documents