Status: Ongoing

Server time: 01.02.2023 16:15

Tender card #4598/2020/150
Audit účtovnej jednotky na roky 2021 - 2024

Information

ID of tender
8456
Name of content of tender
Audit účtovnej jednotky na roky 2021 - 2024
Tender ref. no.
4598/2020/150
Public tender journal ref. no.
35069-MSS
EU journal ref. no.
2020/S 198-480353
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
345 733,00 EUR
Main CPV
79212000-3 - Auditing services
Further CPV
79212100-4 - Financial auditing services
79212300-6 - Statutory audit services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Na základe analýzy a porovnania predchádzajúcich praktických skúsenosti v obdobných projektoch bolo verejným obstarávateľom rozhodnuté realizovať tento predmet zákazky ako celkový koncept komplexnosti všetkých jeho činností v zmysle a rozsahu podrobnej špecifikácie predmetu zákazky.
Služby, ktoré sa vyžadujú sú činnosti, ktoré je potrebné vykonávať všetky v jednom čase vzájomnej nadväznosti. Činnosti predmetu zákazky na seba logicky nadväzujú a ovplyvňujú sa. Nedelením zákazky je zodpovednosť daná práve jednému poskytovateľovi služieb, čím sa zabezpečí plynulosť, logická a časová nadväznosť .
Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní neznamená ani rozšírenie potenciálneho relevantného trhu. Najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby, charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne.
Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb na roky 2021 až 2024 v podmienkach štátneho podniku.
Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky, F. Obchodné podmienky a v Prílohe č. 1.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.11.2020 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
09.11.2020 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Documents