Status: Completed

Server time: 25.07.2021 01:50

DPS tender card #12349-MUT-079
Nákup kameniva pre OZ Revúca časť A, výzva č.1/2020 - bez dopravy

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
8669
Name of content of tender
Nákup kameniva pre OZ Revúca časť A, výzva č.1/2020 - bez dopravy
Tender ref. no.
12349-MUT-079
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
18 750,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Nákup drveného kameniva bez dopravy určeného na údržbu ciest na OZ Revúca obdobie realizácie od 1.10.2020 - 30.03. 2021 v celkovom množstve 6 000 t priebežne podľa potreby objednávateľa nasledovne:
frakcia 0/32 - 2000 t,
frakcia 16/32 - 1500 t,
frakcia 32/63 - 1500 t,
frakcia 4/8 - 500 t,
frakcia 32/90 - 500t.
V návrhu na plnenie kritérií je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- dopravná vzdialenosť z výrobne do Mesta Revúca,
- výrobňa (kameňolom- názov lomu a obce),
- cenu za tonu frakcie FCA výrobňa (len kamenivo bez dopravy) € bez DPH,
- obchodné meno a sídlo uchádzača,
- kontaktnú osobu, jej telefónne číslo, e- mail.
Uchádzač musí vyplniť v tabuľke -" Návrh na plnenie kritérií", ktorá je prílohou č.1 tejto výzvy, jednotkovú cenu za všetky požadované frakcie, inak bude jeho ponuka vylúčená z vyhodnotenia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.09.2020 07:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Revúca
Address
Námestie Slobody 2
Revúca
050 01, Slovak republic
Process supervisor
Lucia Huľuková
lucia.hulukova@lesy.sk
+421 918335793

Documents