Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 00:46

DPS card #R1-9/192/2020
Osobné ochranné pracovné pomôcky

Information

ID of tender
8772
Name of content of tender
Osobné ochranné pracovné pomôcky
Tender ref. no.
R1-9/192/2020
Public tender journal ref. no.
244/2020; 43120-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 233-548072
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
3 978 446,00 EUR
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables
Further CPV
35113410-6 - Garments for biological or chemical protection
18140000-2 - Workwear accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok potrebných k ochrane pacientov a zamestnancov predovšetkým v súvislosti so zvýšenou spotrebou v dôsledku ochorenia COVID-19.
Povaha predpokladaných nákupov v rámci dynamického nákupného systému je rozdelená na časti:
č.1 Maska s respirátorom FFP2 /N95 bez výdychového ventilu
č.2 Maska s respirátorom FFP2 /N95 s výdychovým ventilom
č.3 Maska s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu
č.4 Maska s respirátorom FFP3 s výdychovým ventilom
č.5 Maska operačná s gumičkami
č.6 Návlek na obuv Vysoký
č.7 Plášť ochranný zosilnený nesterilný
č.8 Plášť ochranný nesterilný
č.9 Ochranný odev, overal, kategória 3, typ 5, 6
č.10 Rukavice vyšetrovacie nitrilové

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ si v zmysle § 61 ods. 4 ZVO vyhradzuje právo v jednotlivých výzvach určiť lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako 10 dní dohodou so záujemcami.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a § 34 ods. 1 písm. m) ZVO. Záujemca preukáže splnenie danej podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní a podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch DNS.

Dynamický nákupný systém bude trvať od jeho zriadenia do vyčerpania predpokladanej hodnoty alebo do uplynutia 12 mesiacov odo dňa jeho zriadenia podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
27.11.2020 10:00:00
Planned opening of requests
27.11.2020 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
30.09.2021 23:59:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Documents

Tenders