Status: Ongoing

Server time: 26.09.2020 01:21

Tender card #MK/A/2020/17919
Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Nad jazerom

Information

ID of tender
8816
Name of content of tender
Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Nad jazerom
Tender ref. no.
MK/A/2020/17919
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
175 949,98 EUR
Main CPV
45233253-7 - Surface work for footpaths
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Stavebné práce na stavebných úpravách chodníkov – súvislé/lokálne odstránenie poškodeného živičného krytu, lokálne vyspravenie/obnova podkladových vrstiev, oprava obrubníkov, položenie nových živičných vrstiev, súvisiace stavebné práce v rozsahu podľa prílohy výzvy č. 2.2 vrátane súvisiacich služieb, dodávok stavebných výrobkov/ materiálov s ich dopravou na miesto použitia a činností nevyhnutných pre riadne a včasné odovzdanie predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh, a to na základe písomných objednávok vystavených verejným obstarávateľom počas platnosti rámcovej dohody. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve a v prílohách výzvy č. 2 - č. 2.2.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.09.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Košice
Address
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Eva Fabová
eva.fabova@kosice.sk
+421 556419818

Documents