Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 14:21

Tender card #UP-VO/32/2021
Revitalizácia vnútrobloku - vedľa MŠ Slimáčik, Trenčín

Information

ID of tender
8950
Name of content of tender
Revitalizácia vnútrobloku - vedľa MŠ Slimáčik, Trenčín
Tender ref. no.
UP-VO/32/2021
Public tender journal ref. no.
46/2021 z 12.2.2021, 13097-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Estimated value
165 702,56 EUR
Main CPV
45236250-7 - Flatwork for parks
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Cieľom projektovej dokumentácie je komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru s cieľom zhodnotenia urbanizovaného životného prostredia a zlepšenia environmentálnych aspektov. Zároveň ide tiež o podporu budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach.
Výsledkom navrhovanej revitalizácie má byť systémová obnova a tvorba zelene, dobudovanie vybavenosti a programu (mestský mobiliár, detské hracie zariadenia, drobná architektúra) a rekonštrukcia prvkov infraštruktúry (komunikácie, spevnené plochy, osvetlenie) vybraného mestského vnútrobloku. Uvedené opatrenia majú prispieť k rozvoju a podpore environmentálnej, rekreačnej a spoločenskej funkcie verejného priestranstva, ako životného priestoru obyvateľov mesta.
Vnútroblok po rekonštrukčných prácach spevnených plôch, rekonštrukcii verejného osvetlenia, revitalizácie zelene, úprave odtoku zrážkových vôd, doplnení mobiliáru a doplnení hracích prvkov bude naďalej slúžiť pôvodnému účelu a to najmä pre oddych a aktivity v prírodnom prostredí pre domácich obyvateľov.

Stavba pozostáva zo stavebných objektov:
SO 001 Búracie práce
SO 002 Spevnené plochy a komunikácie
SO 003 Hracie prvky a parkový mobiliár
SO 004 Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN – verejné osvetlenie
SO 005 Sadovnícke úpravy

Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti:

1. časť: Revitalizácia vnútrobloku - vedľa MŠ Slimáčik, Trenčín - Stavebné práce
2. časť: Revitalizácia vnútrobloku - vedľa MŠ Slimáčik, Trenčín – Hracie prvky a parkový mobiliár
3. časť: Revitalizácia vnútrobloku - vedľa MŠ Slimáčik, Trenčín - Sadovnícke úpravy

Upozorňujeme uchádzačov, že výrub, ktorý je uvádzaný v projektovej dokumentácii sa v tomto verejnom obstarávaní nebude realizovať, verejný obstarávateľ si ho zabezpečí sám vo vlastnej réžii.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.03.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
16.03.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Daniela Krčová
daniela.krcova@trencin.sk
+421 911041826

Documents

1. časť: Revitalizácia vnútrobloku - vedľa MŠ Slimáčik, Trenčín - Stavebné práce

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
98 935,68 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45236250-7 - Flatwork for parks
Further CPV
45236000-0 - Flatwork
45233161-5 - Footpath construction work
45112711-2 - Landscaping work for parks
45342000-6 - Erection of fencing
45311000-0 - Electrical wiring and fitting work
45310000-3 - Electrical installation work
31527200-8 - Exterior lights
34928500-3 - Street-lighting equipment
45316100-6 - Installation of outdoor illumination equipment
Outcome of tender
One-off Contract

2. časť: Revitalizácia vnútrobloku - vedľa MŠ Slimáčik, Trenčín – Hracie prvky a parkový mobiliár

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
26 675,64 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
43325000-7 - Park and playground equipment
Further CPV
37535200-9 - Playground equipment
45112723-9 - Landscaping work for playgrounds
37410000-5 - Outdoor sports equipment
39113600-3 - Benches
39224340-3 - Bins
Outcome of tender
One-off Contract

3. časť: Revitalizácia vnútrobloku - vedľa MŠ Slimáčik, Trenčín - Sadovnícke úpravy

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
40 091,24 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77300000-3 - Horticultural services
Further CPV
77310000-6 - Planting and maintenance services of green areas
Outcome of tender
One-off Contract