Status: Completed

Server time: 24.07.2024 05:36

DPS tender card #07731/2018/ODDVO-019
Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2020/2021 pre oblasť „Stred“ – výzva č. 14

Messages