Status: Ongoing

Server time: 25.07.2021 01:06

DPS tender card #12349-MUT-089
Nákup kameniva frakcie 4-8 mm, pre OZ Čierny Balog, časť B (s dopravou)

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
9006
Name of content of tender
Nákup kameniva frakcie 4-8 mm, pre OZ Čierny Balog, časť B (s dopravou)
Tender ref. no.
12349-MUT-089
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 375,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Spolu 100 ton kameniva frakcie 4-8 určeného na zimnú údržbu lesných ciest, aj s dopravou.
miesta dodania a množstvá:
1.: Švermova 417/9, 976 52 Čierny Balog - 50 ton
2.: extravilán obce Čierny Balog, lokalita Mydlove lúky, cca 3,5 km od obce Čierny Balog - 25 ton
3.: extravilán obce Čierny Balog, lokalita pri chata Sviniarka, cca 8,5 km od obce Čierny Balog - 25 ton
Podrobnosti k zákazke sú uvedené v prílohe - výzva na predkladanie ponúk a v jej prílohách.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Nákup kameniva frakcie 4-8 mm v celkovom množstve 100 ton, pre OZ Čierny Balog, s dopravou.
V prílohe výzvy je tabuľka, ktorú záujemca vyplní a zašle s odoslaním ponuky.
S úspešným uchádzačom, ktorý ponúkne najnižšiu cenu bude podpísaná kúpna zmluva. Návrh kúpnej zmluvy sa nachádza v prílohách.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.10.2020 09:00:00
Planned opening of bids
13.10.2020 09:15:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Čierny Balog
Address
Hlavná 245/72
Čierny Balog
976 52, Slovak republic
Process supervisor
Juraj Prečuch
juraj.precuch@lesy.sk
+421 918333484

Documents