Status: Completed

Server time: 06.06.2020 08:52

Tender card #OSMS/5723/2018
Športová hala Bernolákova ulica Topoľčany – prestavba, rekonštrukcia a rozšírenie

Information

ID of tender
904
Name of content of tender
Športová hala Bernolákova ulica Topoľčany – prestavba, rekonštrukcia a rozšírenie
Tender ref. no.
OSMS/5723/2018
Public tender journal ref. no.
11944 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
3 504 936,95 EUR
Main CPV
45212221-1 - Construction work in connection with structures for sports ground
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Rekonštrukciou a rozšírením športovej haly pre potreby objednávateľa sa objekt haly musí stavebne rozšíriť do pozemku a to tak, aby boli dodržané priestorové podmienky pre riešenie inžinierskzch sietí a rekonštrukcie sieti.
Hlavnou časťou predmetu zákazky je vybudovanie nových tribún po obvode ihriska. Okolie športovej haly bude dotvorené novými spevnenými plochami ako i výsadbou zelene. Príde k doplneniu rekonštrukcii a k preložkám inžinierskych sieti. Pre potreby parkovania sa vytvoria nove parkovacie plochy hlavne pre hráčov, VIP a média.
Rozšírenie športovej haly predstavuje stavebnotechnické úpravy pre potreby s kapacitou 2050 divákov. Vybudujú sa dve nové tribúny po obvode hracej plochy. Jestvujúca tribúna sa upraví pre potreby lepšej viditeľnosti. Zvýšia sa stupne zo 400 mm na 500 mm. Športová hala sa zväčší a prestreší novými oceľovými nosníkmi.
Kompletný opis predmetu zákazky je uvedený v projekte pre realizáciu stavby, ktorá je prílohou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.09.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Topoľčany
Address
Nám. M.R. Štefánika 1
Topoľčany
95501, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 948243889
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623

Documents