Status: Completed

Server time: 25.07.2021 02:26

DPS tender card #12349-MUT-011-01
Nákup kameniva pre OZ Slovenská Ľupča, frakcia 22-63. LS Staré Hory

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
9042
Name of content of tender
Nákup kameniva pre OZ Slovenská Ľupča, frakcia 22-63. LS Staré Hory
Tender ref. no.
12349-MUT-011-01
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
8 000,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je nákup kameniva pre OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory, lokalita Staré Hory
Frakcia 22-63, v zmysle slovníka CPV 14212000-0 , 44900000-9.
Miesto dodania tovaru je kameňolom, alebo skládka tovaru dodávateľa.
Dopravu si zabezpečuje obstarávateľ na vlastné náklady.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto vykládky je špecifikované nasledovne: OZ Slovenská Ľupča, Lesná správa Staré Hory, katastrálne územie Staré Hory, GPS: 48° 83' 31" N, 19° 10' 68" E
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, pokiaľ bude prekročená predpokladaná hodnota zákazky, ktorá je 8 000,00 €
Termín dodania predmetu zákazky: podľa potreby objednávateľa.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.10.2020 08:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Slovenská Ľupča
Address
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
976 13, Slovak republic
Process supervisor
Ján Šárik
jan.sarik@lesy.sk
+421 918334526

Documents