Status: Ongoing

Server time: 23.10.2020 10:11

DPS card #009679/2020-MIB-73
Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR

Messages