Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 18:36

Tender card #NDL/2021/TUR/1
Varovný a vyrozumievací systém Turany

Information

ID of tender
9094
Name of content of tender
Varovný a vyrozumievací systém Turany
Tender ref. no.
NDL/2021/TUR/1
Public tender journal ref. no.
56923-MST
EU journal ref. no.
2021/S 225-589297
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
320 557,67 EUR
Main CPV
31620000-8 - Sound or visual signalling apparatus
Further CPV
32570000-9 - Communications equipment
32580000-2 - Data equipment
32200000-5 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television
32260000-3 - Data-transmission equipment
32310000-9 - Radio broadcast receivers
32344270-9 - Radio and telephone control system
48510000-6 - Communication software package
32581000-9 - Data-communications equipment
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Súčasťou predmetu zákazky je aj dodávka všetkých súvisiacich služieb (inštalácia, dodávka, montáž atď.) a zabezpečenie 5-ročnej záruky celého predmetu zákazky.
Rozdelenie predmetu zákazky na časti je technicky a procesne náročné, a to z dôvodu, že predmetná skupina tovarov a súvisiacich služieb tvorí jeden logický celok. Dodávateľ musí byť schopný realizovať predmet zákazky komplexne so zárukou funkčnosti. Rozdelenie zákazky na časti by predstavovalo riziko, že realizácia zákazky a dodanie jednotlivých tovarov sa stane nadmerne časovo, technicky obťažným , finančne náročným a zvyšuje riziko nefunkčnosti celého systému
Uchádzač má možnosť v rámci svojej ponuky ponúknuť tovary a súvisiace služby od jedného alebo viacerých výrobcov, ale musí byť zodpovedný za to, že dodávané tovary budú v súlade so zmluvou a prílohami, ako aj s opisom predmetu zákazky a budú spĺňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa. Vyčlenenie tovaru a súvisiacich služieb do dvoch, prípadne viacerých verejných obstarávaní, resp. rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti, by prinášalo verejnému obstarávateľovi významné komplikácie pri samotnej realizácii predmetu zákazky.
Vzhľadom na to, aby v rámci celej realizácie zákazky boli zabezpečené tovary a súvisiace služby na rovnako vysokej úrovni, je potrebné, aby všetky tovary, ale aj služby, ktoré súvisia s dodávkou a inštaláciou týchto tovarov na mieste dodania, boli zabezpečené jedným kompetentným dodávateľom.
Zároveň sú predmetné tovary a súvisiace služby dodávané rovnakým okruhom potenciálnych uchádzačov, a to najmä vzhľadom na rozsah a špecifickosť zákazky, miesto plnenia a typ zákazníka. Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní neznamená rozšírenie potenciálneho relevantného trhu
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia, oživenie a zaškolenie zamestnancov k dodávke tovarov ktorých výsledkom bude vybudovanie komplexného uceleného varovného a vyrozumievacieho systému, s meraním ovzdušia a zrážok. Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Požadovaná záruka na jednotlivé komponenty je 5 rokov.
Dodávaný systém musí byť kompatibilný / pripojiteľný s existujúcim systémom SEHIS ( celoštátny varovný a vyrozumievací systém) na regionálnej a národnej úrovni, so zložkami krízového riadenia Civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.12.2021 08:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
15.12.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Turany
Address
Osloboditeľov 83/91
Turany
038 53, Slovak republic
Process supervisor
Iveta Beslerová
turany.iveta.beslerova@proebiz.com
+421 000000000

Documents