Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 01:22

Tender card #UP-VO/33/2021
Cyklotrasy, SO ul. Záblatská - Bratislavská

Information

ID of tender
9295
Name of content of tender
Cyklotrasy, SO ul. Záblatská - Bratislavská
Tender ref. no.
UP-VO/33/2021
Public tender journal ref. no.
82/2021 z 7.4.2021 spis.zn.: 17594-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
76 391,19 EUR
Main CPV
45233162-2 - Cycle path construction work
Further CPV
45233161-5 - Footpath construction work
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
45233120-6 - Road construction works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom objektu je prepojenie cyklistickéj cestičky (cyklotrasy) na už jestvujúcu cyklistickú cestičku z priemyselného parku na ul. Záblatska cez priechod pre cyklistov. Cestička je navrhnutá v 2 etapách. I. etapa začína na ulici Záblatská v km 0,00 a končí v km 0,147 75 na ulici Bratislavská. II. etapa (napojenie na jestvujúcu cyklistickú cestičku) pokračuje až po km 0,164 26, kde sa napája na jestvujúcu cestičku z priemyselného parku. Nemotoristická komunikácia je navrhnutá funčnej triedy D2 ako samostatná cyklistická cestička. Šírka jazdných pruhov je 2 x 1,5 m. Cyklistická cestička je navrhnutá obojsmerná. Od terajšieho chodníka z priemyselného parku sa jestvujúca časť cyklotrasy ponechá na chodník a vedľa sa zrealizuje nová cyklistická cestička až po novonavrhovaný priechod pre cyklistov a chodcov. Od priechodu bude cestička využívaná aj chodcami. Medzi chodníkom a navrhovaným cyklochodníkom je navrhnutý zelený ostrovček šírky 0,5 m. Na ulici Záblatska sa zrealizuje obojstranný cyklopruh v úrovni jestvujúcej komunikácie v šírke 2,5 m. V súvislosti s cyklopruhom sa rozšíri jestvujúci chodník šírky 1,25 m na 1,75 m. Chodnik pokračuje cez križovatku na Bratislavskú ulicu, kde sa nachádza jestvujúca zástavka.

Dočasné dopravné značenie si zabezpečuje dodávateľ a zahrnie ho do celkovej sumy zákazky.

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.05.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
31.05.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. et Mgr. Alena Lalinská
alena.lalinska@trencin.sk
+421 911041826

Documents