Status: Completed

Server time: 08.12.2021 08:49

Tender card #VO-96/2018
Poskytovanie služieb mobilného operátora

Information

ID of tender
968
Name of content of tender
Poskytovanie služieb mobilného operátora
Tender ref. no.
VO-96/2018
Public tender journal ref. no.
12893 - MSS
EU journal ref. no.
2018/S 177-401487
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
1 060 000,0000 EUR
Main CPV
64200000-8 - Telecommunications services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky:
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť pre jeho povahu a vzájomnú previazanosť jednotlivých častí plnenia. Kvantitatívne nie je možné rozdeliť a takto plniť predmet zákazky na časti, vylučuje to samotná povaha plnenia, ktorá spočíva vo vytvorení a prevádzkovaní hlasovej virtuálnej privátnej siete, prostredníctvom ktorej budú poskytované jednotlivé služby a za týmto účelom dodávané tovary (koncové telekomunikačné zariadenia). Obstarávaný predmet zákazky nie je možné plniť viacerými malými, prípadne stredne veľkými podnikmi, keďže na relevantnom trhu takýto nepôsobia. Predmet zákazky je schopný plniť len uchádzač s technickým vybavením, technologickými a personálnymi kapacitami, vrátane know-how podniku, ktorý poskytuje obdobný predmet zákazky aj pre iné subjekty na trhu. Úspešný uchádzač musí zabezpečiť plnenie predmetu zákazky v časti zabezpečenia funkčnosti kľúčových služieb po celom svete a to bezodkladne po začatí plnenia zákazky. Z ekonomického hľadiska je spojenie zákazky pozostávajúce z poskytovania služieb a dodávania k tomu potrebnému technologickému vybaveniu v tomto predmete plnenia výhodné pre verejného obstarávateľa, keďže všetky subjekty na relevantnom trhu pri poskytovaní služieb zároveň dodávajú aj technologické vybavenie za účelom využívania ich služieb.
V prípade prepojenia poskytovania služieb s dodávaním technologického vybavenia bude úspešný uchádzač povinný zohľadniť túto previazanosť a poskytovať technologické vybavenie za výhodnejších podmienok, ako pri rozdelení zákazky na časti a obstarávaní technologického vybavenia od iných subjektov. Podmienkou pre poskytovanie predmetu zákazky je tiež osobitné povolenie zo strany štátnych orgánov, ktorým disponuje na relevantnom trhu v čase vyhlásenia zákazky len obmedzený počet potencionálnych uchádzačov.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
Yes
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov, nákup koncových zariadení) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS). HVPS bude vytvorená osobitne pre každého z Účastníkov (Ministerstvo financií SR, Úrad vlády SR a Úrad vládneho auditu), pre všetky SIM karty užívateľov každého Účastníka, pripojenie HVPS Účastníkov do telefónnej siete úspešného uchádzača a ďalšie súvisiace služby.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.10.2018 10:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Address
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovak republic
Process supervisor
Janka Miltáková
janka.miltakova@mfsr.sk
+421 259582014
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/237/zakazky/416921/dokumenty

Documents