Status: Ongoing

Server time: 05.12.2020 08:19

Tender card #11119/2020
Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu a obnovu kultúrneho domu Družba

Information

ID of tender
9726
Name of content of tender
Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu a obnovu kultúrneho domu Družba
Tender ref. no.
11119/2020
EU journal ref. no.
2020/S 227-558140
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
219 624,00 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky v zmysle § 28 ods. 2 zákona:
Verejný obstarávateľ zadefinoval v časti „Opis predmetu zákazky“ v súťažných podkladoch, že, predmetom tejto zákazky ako služby je vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu a obnovu budovy, ktorá slúžila kultúrnospoločenskej funkcii a to v rozsahu: vypracovanie architektonickej štúdie, vypracovanie PD k stavebnému povoleniu a vypracovanie projektu na realizáciu stavby. Nerozdelenie zákazky na časti odôvodňujeme nasledovne:
- Z preambuly smernice EP a R 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky
- Všetky činnosti, ktoré sú zahrnuté v predmet zákazky spolu navzájom úzko súvisia a sú spolu navzájom prepojené. Tvoria jeden logicky nedeliteľný celok. Z hľadiska včasného a kvalitného poskytovania plnenia predmetu zákazky ako aj z dôvodu zachovania kontinuity poskytovaných služieb, je žiadúce nedeliť predmet zákazky na časti.
- V zmysle § 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení je pre poskytnutie predmetu tejto zákazky potrebné oprávnenie na „vykonávanie komplexnej projektovej činnosti“. Preto vypracovanie projektovej dokumentácie zastrešuje a koordinuje oprávnená osoba na komplexné projektové služby v zmysle zákona a pre riadne plnenie predmetu zákazky a dosiahnutie cieľa projektu je nevyhnutné, aby bol predmet zákazky realizovaný jedným dodávateľom.
- Realizácia predmetu zákazky jedným dodávateľom je zároveň nákladovo efektívnejšia a pre obstarávateľa výhodná z pohľadu riadenia a kontroly plnenia predmetu zákazky, ako aj vo vzťahu k uplatneniu zodpovednosti voči zhotoviteľovi.
- Rozdelením predmetu zákazky na časti by mohlo dôjsť k porušeniu autorských práv projektanta, ktorý bude autorom architektonického návrhu.
- Z vykonaného prieskumu trhu zároveň vyplýva, že na trhu existuje viacero hospodárskych subjektov, ktoré sú oprávnené poskytnúť komplexne služby tak, ako ich definoval verejný obstarávateľ a ktoré disponujú dostatočnými kapacitami na poskytnutie predmetu tejto zákazky, na základe čoho predpokladáme, že je možne zabezpečiť primeranú hospodársku súťaž.

V danom prípade verejný obstarávateľ po zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky. Služby, ktoré sú predmetom tejto zákazky, spolu časovo, miestne, vecne a funkčne súvisia. Prípadné rozdelenie na časti, alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní neznamená rozšírenie potenciálneho relevantného trhu.
Zákazka neobsahuje samostatne oddeliteľné celky, práve naopak, delením zákazky by mohol vzniknúť menší záujem zo strany uchádzačov o jej poskytovanie. Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0232 - Okres Levice
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu a obnovu budovy, ktorá slúžila kultúrnospoločenskej funkcii a to v rozsahu: vypracovanie architektonickej štúdie, vypracovanie PD k stavebnému povoleniu a vypracovanie projektu na realizáciu stavby.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Nadlimitná zákazka podľa ustanovenia § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. reverzná verejná súťaž) sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Súťažné podklady sú dostupné na portáli JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/ a v Profile verejného obstarávateľa (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4334) odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
Zábezpeka sa nevyžaduje.
Záujemca/uchádzač v tomto verejnom obstarávaní musí spĺňať podmienky účasti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.12.2020 13:00:00
Planned opening of bids
17.12.2020 14:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Levice
Address
Nám. hrdinov 1
Levice
934 32, Slovak republic
Process supervisor
Miloslava Szillerová
miloslava.szillerova@levice.sk
+421 366350285

Documents