Status: Trwająca

Czas serwera: 19.09.2021 04:43

Karta DSZ #NL (DNS)2/2021
Osobné ochranné pracovné pomôcky (COVID-19)

Informacje

ID zamówienia
10295
Nazwa zamówienia
Osobné ochranné pracovné pomôcky (COVID-19)
Numer zamówienia
NL (DNS)2/2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 015-034463
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 677 800,00 EUR
Główny CPV
35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je najmä dodanie osobných ochranných pracovných pomôcok na ochranu zamestnancov pred ochorením COVID– 19, ktoré bude obstarávateľská organizácia presnejšie špecifikovať pri každej vyhlásenej konkrétnej zákazke .

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Tovary budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
18.02.2021 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
18.02.2021 10:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
18.01.2024 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

Oferty