Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 09:26

Karta DSZ #MAGS OVO 43636/2021
COVID 19 – Ochranné pomôcky a potreby

Informacje

ID zamówienia
10397
Nazwa zamówienia
COVID 19 – Ochranné pomôcky a potreby
Numer zamówienia
MAGS OVO 43636/2021
Numer ogłoszenia BZP
2835-MUT z 20.01.2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 012-024431
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
700 000,00 EUR
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Uzupełniające CPV
33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała
35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych
39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące
18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
18200000-1 - Odzież wierzchnia
18300000-2 - Części garderoby
18400000-3 - Odzież specjalna i dodatki
18800000-7 - Obuwie
19200000-8 - Tkaniny włókiennicze i podobne
19500000-1 - Guma i tworzywa sztuczne
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na zadávanie zákaziek na kúpu a dodanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú ochranné, zdravotnícke pomôcky, ako aj hygienické potreby, zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v skupinách 331 - Zdravotnícke vybavenie, 337 - Predmety osobnej starostlivosti, 351 - Bezpečnostné vybavenie, 384 - Meracie nástroje, 398 - Čistiace výrobky, 181 - Pracovné odevy, 182 - Zvršky, 183 - Odevy, 184 - Špeciálne odevy, 188 - Obuv, 192 - Textílie, 195 - Gumené a plastové materiály a prislúchajúcich kódov hlavného CPV.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Vzhľadom na rôznorodosť tovarov, ktoré bude verejný obstarávateľ obstarávať v rámci zriadeného DNS, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnotenie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritériá následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, či sa použije elektronická aukcia alebo nie a to v závislosti od obstarávaných tovarov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje taktiež právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

Komentarz

Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO. Záujemca preukáže splnenie danej podmienky účasti spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní.

Dynamický nákupný systém bude trvať od jeho zriadenia do vyčerpania predpokladanej hodnoty alebo do uplynutia 60 mesiacov odo dňa jeho zriadenia podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
19.02.2021 09:00:00
Dodatočná lehota na podávanie žiadostí o zaradenie do DNS
26.03.2026 15:45:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adres
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Petra Hritzová
petra.hritzova@bratislava.sk
+421 259356544

Dokumenty

Oferty