Status: Trwająca

Czas serwera: 24.01.2021 10:23

Karta zamówienia #804/2020
Mäso a mäsové výrobky

Informacje

ID zamówienia
10410
Nazwa zamówienia
Mäso a mäsové výrobky
Numer zamówienia
804/2020
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
55 000,00 EUR
Główny CPV
15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Uzupełniające CPV
15111000-9 - Mięso wołowe
15112000-6 - Drób
15113000-3 - Wieprzowina
15130000-8 - Produkty mięsne
15131100-6 - Produkty mięsno-wędliniarskie
15131200-7 - Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane
15131410-2 - Szynka
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok mäsa a mäsových výrobkov vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ.
Množstvá sú určené podľa súčasného počtu stravníkov a nie sú pre verejného obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich počet počas zmluvného vzťahu môže zmeniť. Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.01.2021 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adres
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty