Status: Trwająca

Czas serwera: 20.09.2021 09:51

Karta zamówienia #R1-9/209/2020
Maliarske a natieračské práce – Nemocnica Staré Mesto

Informacje

ID zamówienia
10558
Nazwa zamówienia
Maliarske a natieračské práce – Nemocnica Staré Mesto
Numer zamówienia
R1-9/209/2020
Numer ogłoszenia BZP
18/2021; 4662 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
115 280,00 EUR
Główny CPV
45442100-8 - Roboty malarskie
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vykonávanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v priestoroch Nemocnice Staré Mesto, Bratislava podľa špecifikácie a podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je vyčistenie priestorov po dodaní stavebných prác, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
16.02.2021 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
16.02.2021 10:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Dokumenty