Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 08:15

Karta zamówienia #R3-3//074/2017
Osadenie nového teplovodného kotla v UNB nemocnica Staré Mesto

Informacje

ID zamówienia
115
Nazwa zamówienia
Osadenie nového teplovodného kotla v UNB nemocnica Staré Mesto
Numer zamówienia
R3-3//074/2017
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
148 333,33 EUR
Główny CPV
45331110-0 - Instalowanie kotłów
Uzupełniające CPV
50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych
71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Dodávka, osadenie, odstávka a demontáže rozvodov a zariadení potrebných pre napojenie novej a jestvujúcej technológie na rozvodový systém v zmysle projektovej dokumentácie potrebnej na osadenie nového teplovodného kotla (realizačnú projektovú dokumentáciu vyhotoví úspešný uchádzač a bude súčasťou celkovej dodávky predmetu zákazky), montáž a uvedenie do prevádzky teplovodného kotla požadovaných parametrov, vrátane napojenia na všetky médiá (voda, plyn, para, elektrika, odkal, odluh, komín, napojenie a kompatibilita s jestvujúcim komunikačným a riadiacim systémom), dodávky požadovaných technológií a vykonať tepelné izolácie a potrebné nátery na osadenie nového teplovodného kotla.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, vykonanie nevyhnutných stavebných úprav, odvoz a likvidácia stavebného odpadu, vyhotovenie projektovej dokumentácie skutkového stavu riešenia, dodanie pasportu kotla, vykonanie východiskových revízií elektroinštalácie a plynoinštalácie a vykonanie prvej úradnej skúšky tlakového celku.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Predkladanie ponúk
14.07.2017 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Dokumenty