Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 14:54

Karta zamówienia #12797 - MSS
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog na roky 2019-2022

Informacje

ID zamówienia
1186
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog na roky 2019-2022
Numer zamówienia
12797 - MSS
Numer ogłoszenia BZP
183-2018-SK
Numer ogłoszenia EU
2018/S 176-399126
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
5 696 497,00 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich
čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú
starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním
nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane
lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín,
ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej
dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné
hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť,
produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o
diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,
ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy
a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na
lesoch.

Cena

bez VAT

Komentarz

Ponuky možno predkladať na: jednu časť
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 1

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.10.2018 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
Adres
Hlavná 245/72
Čierny Balog
976 52, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Juraj Prečuch
juraj.precuch@lesy.sk
+421 918333484
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951

Dokumenty

Časť č. 1: LS Osrblie

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
655 402,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č. 2: LS Hronec

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
449 065,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č. 3: LS Krám

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
686 450,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č. 4: LS Šaling

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 409 758,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č. 5: LS Dobroč

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 084 146,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č. 6: LS Sihla

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
515 247,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č. 7: LS Michalová

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
896 429,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej