Status: Trwająca

Czas serwera: 28.05.2023 23:55

Karta zamówienia #13015-MSS
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Antol a Ladzany na roky 2019-2022

Informacje

ID zamówienia
1214
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice LS Antol a Ladzany na roky 2019-2022
Numer zamówienia
13015-MSS
Numer ogłoszenia BZP
185/2018
Numer ogłoszenia EU
403400
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
591 074,23 EUR
Główny CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2018 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Odštepný závod Levice
Adres
Koháryho 2
Levice
934 43, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Emil Bušniak
emil.busniak@lesy.sk
+421 918334418

Dokumenty