Status: Trwająca

Czas serwera: 13.05.2021 07:12

Karta zamówienia #MK/A/2021/06069
Stavba: „MČ KE Nad jazerom, ul. Rovníková - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“

Informacje

ID zamówienia
12176
Nazwa zamówienia
Stavba: „MČ KE Nad jazerom, ul. Rovníková - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“
Numer zamówienia
MK/A/2021/06069
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
15 153,92 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Navrhované stavebné úpravy, riešia úpravu existujúceho priechodu pre chodcov, ktorý bude osvetlený a zvýraznený technológiou pre zvýšenie bezpečnosti chodcov. V rámci stavebných úprav, bude dobudované verejné osvetlenie na priechode pre chodcov a bude upravené zemné káblové vedenie verejného osvetlenia /pripojenie na existujúce rozvody/.
Stavebno-montážne práce musia byť zrealizované v zmysle a rozsahu spracovanej realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná autorizovaným stavebným inžinierom.
V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je predmet zákazky definovaný v rozpore s § 42 ods.3 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (uvedením konkrétneho názvu výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby), uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej položky (ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami ako je požiadavka podľa opisu). V tomto prípade, požadujeme doložiť zoznam návrhov ekvivalentov so všetkými podkladmi potrebnými k ich odbornému posúdeniu ako ekvivalentov. Návrhy ekvivalentov, musia plne spĺňať požiadavky projektovej dokumentácie z hľadiska kvality a funkčnosti. Variantné riešenia nie sú prípustné.
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe: Projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
14.05.2021 08:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Košice
Adres
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Varga
milan.varga@kosice.sk
+421 556419249

Dokumenty