Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 01:52

Karta zamówienia #12904-MSS
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019-2022

Informacje

ID zamówienia
1225
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2019-2022
Numer zamówienia
12904-MSS
Numer ogłoszenia BZP
184-2018-SK
Numer ogłoszenia EU
2018/S 177-401264
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
1 955 991,07 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich
čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú
starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním
nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane
lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín,
ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej
dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné
hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť,
produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o
diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,
ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy
a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na
lesoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
18.10.2018 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Odštepný závod Liptovský Hrádok
Adres
J. Martinku 110
Liptovský Hrádok
033 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Krajčí
milan.krajci@lesy.sk
+421 000000000

Dokumenty