Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 17:17

Karta DSZ #03/NLZ/2021 - DNS
Nákup koncových používateľských zariadení na roky 2021 - 2024

Informacje

ID zamówienia
12766
Nazwa zamówienia
Nákup koncových používateľských zariadení na roky 2021 - 2024
Numer zamówienia
03/NLZ/2021 - DNS
Numer ogłoszenia EU
2021/S 112-291488
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 663 887,00 EUR
Główny CPV
30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe
Uzupełniające CPV
30213000-5 - Komputery osobiste
30213100-6 - Komputery przenośne
30213200-7 - Komputer tablet
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup koncových používateľských zariadení na roky 2021 - 2024, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:
a) 30231000-7 (Počítačové monitory a konzoly)
b) 30213000-5 (Osobné počítače)
c) 30213100-6 (Prenosné počítače)
d) 30213200-7 (Tabletový počítač)
Predmet zákazky je bežne dostupný na trhu.

Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:
a) Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude dodávka koncových používateľských zariadení (najmä notebookov, stolových počítačov, monitorov, port-replikátorov či tabletov). Technická špecifikácia tvorí prílohu č. 7 týchto súťažných podkladov.
b) Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie služieb - dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia spotrebného materiálu/obalov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
c) Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený, nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
d) Verejný obstarávateľ ako Kupujúci má právo v prípade pochybností si vyžiadať od Predávajúceho (s ktorým bola uzavretá kúpna zmluva) vzorku ktorejkoľvek časti zákazky na otestovanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti, čo je predávajúci povinný poskytnúť do päť 5 pracovných dní.
e) Požiadavky na predmet zákazky - verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 36 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu, alebo pokiaľ na základe požiadavky kupujúceho uvedenej vo výzve rozšírená nad rámec minimálnych záručných podmienok.
f) Počítačová zostava musí pozostávať z komponentov jedného výrobcu t.j. v rovnakom farebnom a dizajnovom prevedení.
g) Pri dodávke zariadení je potrebné predložiť certifikát o platnosti záruky poskytovanej výrobcom na požadované obdobie a zároveň poskytnúť linku na webový nástroj pre overenie záruky poskytovanej výrobcom ak je dostupná.

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS, pre svoje organizačné jednotky - odštepné závody:
1) OZ Šaštín
2) OZ Smolenice
3) OZ Levice
4) OZ Topoľčianky
5) OZ Prievidza
6) OZ Trenčín
7) OZ Považská Bystrica
8) OZ Žilina
9) OZ Čadca
10) OZ Námestovo
11) OZ Liptovský Hrádok
12) OZ Beňuš
13) OZ Čierny Balog
14) OZ Slovenská Ľupča
15) OZ Žarnovica
16) OZ Kriváň
17) OZ Rimavská Sobota
18) OZ Revúca
19) OZ Rožňava
20) OZ Košice
21) OZ Prešov
22) OZ Vranov
23) OZ Sobrance
24) OZ Lesnej techniky
25) OZ Semenoles

Komentarz

1) Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí zaradenie do DNS a následnom zasielaní výziev komunikovať so záujemcami/uchádzačmi prostredníctvom systému JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com

2) Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. Operatívnym zadávaním zákaziek chce verejný obstarávateľ podporiť účasť aj malých podnikov či mikropodnikov.

3) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

4) Hospodárske subjekty, ktoré majú záujem dodávať služby pre subjekty zahrnuté do tohto DNS, sú povinné zaslať žiadosť o zaradenie do DNS prostredníctvom systému JOSEPHINE.

5) Verejný obstarávateľ vyzve záujemcov, ktorí sú zaradení v DNS na predloženie cenovej ponuky, osobitne pre každú vyhlásenú individuálnu zákazku, zadávanú v rámci DNS. Na základe výsledku zadávania konkrétnej zákazky, vyhlásenej v rámci DNS bude s úspešným uchádzačom uzavretá zmluva, ktorej návrh je prílohou vzorovej Výzvy na predkladanie ponúk.

6) Ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť podľa ZVO a neuzavrie s verejným obstarávateľom zmluvu, resp. ak sa po uzatvorení zmluvy vyskytnú dôvody, pre ktoré je verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a to najmenej 3-krát v rámci tohto DNS, verejný obstarávateľ bude takéto konanie považovať za závažné porušenie profesijných povinností podľa § 32, ods. 1 písm. h), a teda nesplnenie tejto podmienky účasti osobného postavenia a bude z DNS vylúčený.

7) Všetky výdavky spojené so zaradením do DNS, s prípadnou a predložením ponuky do vybraných zákaziek znáša záujemca bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

8) Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že v zmysle § 40, ods. 6, písm. g) ZVO, so subjektami narúšajúcimi hospodársku súťaž, sa nebudú uzatvárať zmluvné vzťahy. V prípade zriadených DNS bude takéto konanie považované za dôvod na vylúčenie z DNS. Verejný obstarávateľ ďalej upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že nahlási takéto konanie na Protimonopolný úrad.

9) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO a zelené verejné obstarávanie.

10) Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť týmito spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovné dni v čase 8.00-16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

Zielone zamówienie

Tak

Społecznie odpowiedzialne zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
16.07.2021 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
16.07.2021 09:30:00
Lehota na opätovne predkladanie žiadostí
24.08.2024 23:00:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 905444577

Dokumenty

Oferty