Status: Trwająca

Czas serwera: 20.06.2021 09:43

Karta zamówienia #ID 21813
Nájomný bytový dom č. 2, ulica Plavisko

Informacje

ID zamówienia
12813
Nazwa zamówienia
Nájomný bytový dom č. 2, ulica Plavisko
Numer zamówienia
ID 21813
Numer ogłoszenia BZP
29235 - WYP, vestník č. 138/2021 z 11.06.2021
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 358 000,00 EUR
Główny CPV
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Uzupełniające CPV
45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na výstavbe obytnej budovy. Súčasťou predmetu zákazky (stavby) je aj výstavba prístupovej komunikácie spolu s parkovacími plochami a inžinierskymi sieťami.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov - projektová dokumentácia.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.06.2021 09:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
30.06.2021 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Ružomberok
Adres
Námestie A. Hlinku 1
Ružomberok
034 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Tomáš Mišovič
misovictom@gmail.com
+421 908895502

Dokumenty