Status: Zakończona

Czas serwera: 02.08.2021 06:53

Karta zamówienia #SA.270.1.2021
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy żelbetowej wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej w Leśnictwie Łącza Nadleśnictwa Rudziniec

Informacje

ID zamówienia
12967
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy żelbetowej wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej w Leśnictwie Łącza Nadleśnictwa Rudziniec
Numer zamówienia
SA.270.1.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00087876/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45213332-9 - Roboty budowlane w zakresie wież kontrolnych
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Specyfikacja na stronie BIP Zamawiającego

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Komentarz

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: ,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu –zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”

Zamówienie realizowane jest ze środków własnych oraz współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Terminy

Termin składania ofert
08.07.2021 13:00:00
Planowane otwarcie ofert
08.07.2021 13:30:00
Nowy Termin składania ofert
08.07.2021 13:00:00
Planowane otwarcie ofert
08.07.2021 13:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec
Adres
Leśna 7
Rudziniec
44-160, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Angelika Pieczka
angelika.pieczka@katowice.lasy.gov.pl
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_rudziniec

Dokumenty