Status: Anulowana

Czas serwera: 02.08.2021 07:22

Karta zamówienia #BBRSC/006/2021
Farby pre vodorovné dopravné značenie

Informacje

ID zamówienia
12971
Nazwa zamówienia
Farby pre vodorovné dopravné značenie
Numer zamówienia
BBRSC/006/2021
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Główny CPV
44811000-8 - Farba drogowa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru v neporušených obaloch, a to farieb a technických guličiek (balotina) určených na povrchovú úpravu ciest a iných asfaltových plôch pri vodorovnom dopravnom značení, na povrchovú úpravu betónu, karbonizovaných omietok a vláknocementu. Dodávka tovarov v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok je upravená v Rámcovej dohode (Príloha č. 2 tejto Výzvy) v rozsahu dodávok uvedených v špecifikácii (Príloha č. 3 tejto Výzvy).

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.07.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
02.07.2021 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adres
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Katarína Jombíková
katarina.jombikova@bbrsc.sk
+421 918543284
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty