Status: Trwająca

Czas serwera: 23.09.2021 01:04

Karta zamówienia #MK/A/2021/14204
Stavba: „Košice – Svätoplukova, Thurzova, Kmeťova, Jiskrova, Alvinczyho, Masarykova – úprava NN siete, SO 03 - Verejné osvetlenie“

Informacje

ID zamówienia
13347
Nazwa zamówienia
Stavba: „Košice – Svätoplukova, Thurzova, Kmeťova, Jiskrova, Alvinczyho, Masarykova – úprava NN siete, SO 03 - Verejné osvetlenie“
Numer zamówienia
MK/A/2021/14204
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
14 820,74 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Realizácia stavebných prác v rozsahu stavebného objektu: „SO 03 - Verejné osvetlenie“ (stavebník: Mesto Košice) v rámci stavby: „Košice – Svätoplukova, Thurzova, Kmeťova, Jiskrova, Alvinczyho, Masarykova – úprava NN siete“ (stavebník: spol. VSD, a.s.).

Stavebno-montážne práce musia byť zrealizované v zmysle a rozsahu spracovanej realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná autorizovaným stavebným inžinierom.
V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je predmet zákazky definovaný v rozpore s § 42 ods.3 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (uvedením konkrétneho názvu výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby), uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej položky (ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami ako je požiadavka podľa opisu). V tomto prípade, požadujeme doložiť zoznam návrhov ekvivalentov so všetkými podkladmi potrebnými k ich odbornému posúdeniu ako ekvivalentov. Návrhy ekvivalentov, musia plne spĺňať požiadavky projektovej dokumentácie z hľadiska kvality a funkčnosti.
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe: Projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
27.07.2021 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Košice
Adres
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Varga
milan.varga@kosice.sk
+421 556419249

Dokumenty