Status: Trwająca

Czas serwera: 06.07.2022 20:25

Karta zamówienia #VO99371999
Marketingová kampaň k projektu „Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie“

Informacje

ID zamówienia
13397
Nazwa zamówienia
Marketingová kampaň k projektu „Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie“
Numer zamówienia
VO99371999
Numer ogłoszenia EU
2021/S 137-365132
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
530 386,67 EUR
Główny CPV
79342000-3 - Usługi marketingowe
Uzupełniające CPV
92100000-2 - Usługi kinematograficzne oraz wideo
92110000-5 - Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
92111200-4 - Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo
92112000-9 - Usługi produkcji filmów kinowych i taśm wideo
92211000-3 - Usługi produkcji radiowej
79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem
79821000-5 - Drukarskie usługi wykańczalnicze
79821100-6 - Usługi korektorskie
79822500-7 - Usługi projektów graficznych
79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez
55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
79951000-5 - Usługi w zakresie organizowania seminariów
79341200-8 - Usługi zarządzania reklamą
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Marketingovú kampaň bude tvoriť viacero vecne a časovo na seba nadväzujúcich aktivít smerujúcich k dosiahnutiu cieľa kampane vymedzeného v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Poskytovateľ služby týmto aktivitám vytvorí jedinečný obsah, ktorý sa bude niesť kontinuálne celou kampaňou. Bolo by preto neúčelné keby časti kampane realizovalo viacero subjektov.

Rozdelenie zákazky na časti by bolo neúčelné aj z organizačného hľadiska. Zákazka síce bude realizovaná na základe rámcovej dohody, a tak časť jej riadenia na seba preberá verejný obstarávateľ, jednotlivé jej aktivity však majú logickú (časovú aj vecnú) nadväznosť a je de facto výlučné, aby výstupy jednej aktivity vytvorenej jedným subjektom poskytoval verejný obstarávateľ ako podklad pre plnenie inému subjektu. Takýto postup by bol organizačne a časovo komplikovaný a zároveň by vytváral neakceptovateľné riziká spočívajúce v (ne) identifikovateľnosti zodpovednosti za vady.

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky: Marketingová kampaň k projektu "Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie".

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2021 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
09.09.2021 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenská agentúra životného prostredia
Adres
Tajovského 28
Banská Bystrica
975 90, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
lucia.cencerova@tatratender.sk
+421 905992080
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457

Dokumenty