Status: Trwająca

Czas serwera: 15.06.2024 07:07

Karta zamówienia #2017/40
Zvýšenie počtu žiakov SZŠ v Humennom

Informacje

ID zamówienia
1340
Nazwa zamówienia
Zvýšenie počtu žiakov SZŠ v Humennom
Numer zamówienia
2017/40
Numer ogłoszenia BZP
12299 - WYP, Vestník č. 168/2017 - 25.08.2017
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
326 814,46 EUR
Główny CPV
45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom projektu sú stavebné úpravy jestvujúcej stavby školy v nasledovnej objektovej skladbe:
SO 01 - Pavilón učebni
SO 02 - Pavilón administratívy a internát
SO 03 - Oplotenie
Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
27.09.2017 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Stredná zdravotnícka škola Humenné
Adres
Lipová 32
Humenné
066 83, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1299

Dokumenty