Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 13:45

Karta zamówienia #3060/2018
Prístavba a rekonštrukcia objektu pre účely zriadenia Materskej Školy sv. Gianny Berettovej Mollovej

Informacje

ID zamówienia
1346
Nazwa zamówienia
Prístavba a rekonštrukcia objektu pre účely zriadenia Materskej Školy sv. Gianny Berettovej Mollovej
Numer zamówienia
3060/2018
Numer ogłoszenia BZP
3641 - WYP, Vestník č. 53/2018 - 15.03.2018
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
209 389,45 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

1.Prestavba objektu spočíva v novom dispozičnom pre usporiadaní vnútorných priestorov hlavne vo vybúraní deliacich
priečok, ktoré vytvárali sociálne zariadenia potrebné pre danú prevádzku. Na prízemí namiesto garážových priestorov
bude vytvorená jedna trieda s funkciou herne a spálne a podobné riešenie je uplatnené aj na poschodí. V opačnej
polohe objektu boli na prízemí umiestnená jedáleň a výdajňa stravy s možnosťou samostatného hospodárskeho prístupu
pre dovoz stravy. Na poschodí nad jedálňami sú umiestnené kancelária riaditeľky a denná miestnosť pre učiteľky so
sociálnym zariadením. Táto časť je komunikačne napojená na existujúce schodisku a vstup z ulice. Funkčnoprevádzkové
vzťahy dokumentované v projektovom zámere rešpektujú diferenciáciu priestorov pre jednotlivé triedy do
jednotlivých podlaží objektu.. Na prízemí je umiestnená jedna trieda s kumulovanou funkciou herne a spálne a príslušné
soc. zariadenia pre detí. Druhá trieda je umiestnená v podobnej polohe na II. NP. Prístavba k objektu bola situovaná zo
strany ulice. V prístavbe na prízemí je umiestnená prechodová šatňa, sociálne zariadenia pre deti a učiteľky v napojení
na príslušnú triedu. Na zadnej strane prístavby je umiestnené kotolňa so samostatným vstupom. Na II. N.P. v prístavbe
sú umiestnené šatňa, soc. zariadenia pre deti a učiteľky patriace k príslušnej triede na II.NP. Pri pôvodnom hlavnom
vstupe do objektu je umiestnená spoločná jedáleň a výdajňa stravy pre detí. Celodenná strava pre deti bude dovážaná z
iného školského zariadenia. V objekte sú umiestnené dve schodiská pre prípadné požiarne evakuačné potreby. Priestor
výdajne jedál je rozdelený na umyvárku bieleho a čierneho riadu a samotný priestor výdajne. V priestoroch kuchynskej
časti musia byť riešené protišmykové povrchy podláh. Personál výdajne stravy má samostatné soc. priestory. Prísun
stravy je riešený samostatným vchodom cez pracovné zádverie. Všetky vnútorné priestory musia byť riadne odvetrané a
osvetlené. V priestoroch kde nie je denné osvetlenie a prirodzené odvetranie bude zrealizované umelé osvetlenie a
odvetranie. Prístup k budove je možný z čela budovy. Každé oddelenie detí má samostatný ekonomat a samostatné
sociálne zariadenie.
2.Stavebno-technické úpravy areálu a zriadenie detského ihriska: Aktivita pozostáva z úprav areálu materskej školy pre
osadenie a montáž hracích prvkov na zabezpečenie voľných hier detí. Pôjde o obstaranie certifikovaných hracích zostáv
a ich montážou a tomu zodpovedajúcou potrebnou úpravou areálu.
4.Zníženie energetickej náročnosti objektu uskutočnením nasledovných opatrení- zateplenie obvodového plášťa,
zateplenie strechy, výmena otvorových konštrukcií, výmena osvetlenia za LED svietidlá, vyregulovanie vykurovacej
sústavy. Existujúce zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehl. oblokov SETA hr. 380mm,zateplené kontaktným
zatepľovacím systémom hr. 80 a 120mm. Poschodie je zateplené hr. 80mm a prízemie hr. 120m z dôvodu predsadenia
obvodového murivana poschodí. Obvodové murivo časti prízemia /garáže/ neboli zateplené a je nutné ich zatepliť.
Nezateplené murivo existujúcej stavby bude zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s minerálnou vlnou o hrúbke
180mm. Nové murivo prístavby bude realizované z pórobetónových tvárnic v hrúbke 375mm a zateplené kontaktným
zatepľovacím systémom s minerálnou vlnou hrúbky 100mm.Murivo poschodia bude doteplené kontaktným zatepľovacím
systémom z minerálnej vlny o hrúbke 50mm. Nové okenné konštrukcie prístavby budú plastové, zasklené izolačným
trojsklom. Podlahy prízemia na teréne v priestoroch garáži bude zateplená vrstvou grafitového EPS v hrúbke 40 mm
uloženou na izolácií proti zemnej vhkosti. Zateplenie stropov musí byť riešené nad celým objektom dodatočným
polozením izolačných rohoží zo sklenej vlny v celkovej hrúbke 2x120mm po celej ploche objektu. V častiach s drevenou
konštrukciou stropu je potrebné realizovať parozábranu pod tepelnou izoláciou. Stavebné objekty dotknutého objektu.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
20.04.2018 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Spišská katolícka charita
Adres
Jesenského 5
Spišská Nová Ves
052 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12073

Dokumenty