Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 18:03

Karta DSZ #VO LIFE19/OZ 02
Rekonštrukcia porastov so zastúpením smreka viac ako 30% na OZ Smolenice

Informacje

ID zamówienia
13461
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia porastov so zastúpením smreka viac ako 30% na OZ Smolenice
Numer zamówienia
VO LIFE19/OZ 02
Numer ogłoszenia BZP
3427-MUS/2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 138-367569
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
601 700,00 EUR
Główny CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke služby na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
17.08.2021 23:59:59
Planowane otwarcie dokumentów
18.08.2021 08:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
15.07.2028 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Smolenice
Adres
Trnavská 12
Smolenice
919 04, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Peter Janiga
peter.janiga@lesy.sk
+421 918335884
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/3951/show

Dokumenty

Oferty