Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 14:04

Karta zamówienia #4778/2018
Zvýšenie kapacít MŠ v obci Kendice

Informacje

ID zamówienia
1355
Nazwa zamówienia
Zvýšenie kapacít MŠ v obci Kendice
Numer zamówienia
4778/2018
Numer ogłoszenia BZP
5765 - WYP, Vestník č. 80/2018 - 24.04.2018
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
384 071,10 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Projektová dokumentácia rieši návrh jednopodlažnej nadstavby materskej školy. Materská škola sa stará o zdravie detí, podnecuje rozvoj poznania, reči, myslenia, vytvára u detí základné návyky spoločenského chovania, kolektívneho spolunažívania, vedie k aktívnemu vzťahu k práci a k samostatnosti a tak deti postupne pripravuje na vstup do školy.
Nadstavba materskej školy bola navrhnutá pre 40 detí, vo veku od 36 rokov. Existujúca hospodárska časť (kuchyňa a práčovňa) bola v čase realizácie pôvodnej stavby uvažovaná pre materské školy 60 120 detí. Celkovo tak materská škola bude kapacitne vyhovovať pre 80 detí (40 detí v pôvodnej časti a 40 detí v navrhovanej nadstavbe).
Súčasťou projektového zámeru je aj osadenie nového detského ihriska pre deti predškolského veku, pre námetové a tematické hry, nenáročné pohybové aktivity a spoločnú zábavu detí. Viacfunkčná zostava detského ihrisku bude navrhnutá pre deti vo veku od 6 mesiacov, s okamžitou vyťažiteľnosťou 10 detí. Pod zostavou detského ihriska sa vyhotoví nový bezpečnostný povrch. Ihrisko musí byť v súlade s bezpečnostnými podmienkami a normami pre verejné dostupné športové plochy a detské ihriská, najmä EN 15312, STN EN 1176, v znení neskorších predpisov. Ihrisko musí byť v súlade s bezpečnostnými podmienkami a normami pre verejné dostupné športové plochy a detské ihriská, najmä EN 15312, STN EN 1176, v znení neskorších predpisov. Zariadenie musí spĺňať kritéria bezpečnostných noriem STN EN 1176 a STN EN 1177, vrátane platnej legislatívy slovenskej republiky pre všeobecnú bezpečnosť, hygienickú nezávadnosť a ochranu užívateľov. Zariadenie musí byť certifikované aj pre deti so špecifickými požiadavkami a
zníženou schopnosťou vnímania a pohybu.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.05.2018 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
obec Kendice
Adres
Kendice 274
Kendice
082 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5928

Dokumenty