Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 14:10

Karta zamówienia #2017/23
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č. 8, Levoča

Informacje

ID zamówienia
1359
Nazwa zamówienia
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č. 8, Levoča
Numer zamówienia
2017/23
Numer ogłoszenia BZP
8858 - WYP, Vestník č. 125/2017 - 27.06.2017
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
477 573,62 EUR
Główny CPV
45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom obstarávania sú stavebné úpravy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. v znení zákona č. 300/2012 Z.z. o
energetickej hospodárnosti budov s cieľom na dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie
porúch vyvolaných tepelnými mostami a taktiež celková estetizácia stavby. Hlavným účelom riešenia projektu je
zateplenie fasády, strechy a s tým súvisiace stavebné úpravy, čím sa vylepšia tepelno - technické parametre stavebných
konštrukcií. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2017 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Levoča
Adres
Nám. Majstra Pavla 4
Levoča
054 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6112

Dokumenty