Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 14:52

Karta zamówienia #2017/27
Sabinov – rekonštrukcia MŠ 9. mája.

Informacje

ID zamówienia
1363
Nazwa zamówienia
Sabinov – rekonštrukcia MŠ 9. mája.
Numer zamówienia
2017/27
Numer ogłoszenia BZP
8853 - WYP, Vestník č. 125/2017 - 27.06.2017
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
477 573,62 EUR
Główny CPV
45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Stavebné úpravy s cieľom na dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných
tepelnými mostami, zlepšením tepelnotechnických vlastností budovy zlepšenie prostredia pre pobyt deti, obnova a
celková estetizácia školského zariadenia.
Stavebné úpravy pozostávajú zo: zateplenia obvodového plášťa a sokla, zateplenia strechy, zateplenia stien a stropov
vykurovaných priestorov od nevykurovaných, výmeny okien a dverí za plastové s mikroventilačnou štrbinou, výmeny
klampiarskych výrobkov (oplechovanie vonkajších parapetov okien a atiky), opravy betónových vstupných schodíkov,
očistenia a natretia oceľových prvkov- okenné mreže, vetracie žalúzie, rohože na obuv, montáž nového oceľového
rebríka, zhotovenia bezbariérového vstupu do pavilónu B.
Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2017 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Sabinov
Adres
Námestie slobody 57
Sabinov
083 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5972

Dokumenty