Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 13:49

Karta zamówienia #2017/20
Obnova materskej školy Bratislavská

Informacje

ID zamówienia
1365
Nazwa zamówienia
Obnova materskej školy Bratislavská
Numer zamówienia
2017/20
Numer ogłoszenia BZP
8856 - WYP, Vestník č. 125/2017 - 27.06.2017
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
720 140,03 EUR
Główny CPV
45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom obstarávania je Obnova materskej školy Bratislavská. Riešený objekt sa nachádza na ulici Bratislavská č.3 . Zastavaná plocha objektu sa nemení. Na riešenú parcelu je prístup z miestnej obslužnej asfaltovej komunikácie zo severnej strany parcely. Navrhovaná stavba sa skladá z nasledujúcich stavebných objektov - OBJEKT A , OBJEKT B, OBJEKT C a OBJEKT D. Všetky objekty sú vzájomne prepojené spojovacou chodbou a každý objekt má dva vstupy z exteriéru.
Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2017 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Prešov
Adres
Hlavná 73
Prešov
080 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5963

Dokumenty