Status: Trwająca

Czas serwera: 24.09.2023 03:34

Karta zamówienia #2017/25
MsÚ Jarková 24, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu

Informacje

ID zamówienia
1372
Nazwa zamówienia
MsÚ Jarková 24, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu
Numer zamówienia
2017/25
Numer ogłoszenia BZP
8857 - WYP, Vestník č. 125/2017 - 27.06.2017
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 289 962,70 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ Prešov. V rámci návrhu sa uvažuje so
zateplením fasády, zateplením strechy + nová hydroizolačná vrstva, zateplením stropu suterénu. Taktiež dôjde k úprave
povrchov bez zateplenia v priestoroch, ktoré nie sú vykurované. Súčasne sa bude realizovať aj dokončenie výmeny
výplňových konštrukcií, výmena dotknutých klampiarskych a zámočníckych prvkov, úprava bleskozvodu, modernizácia
vykurovacích telies a ich rozvodov, modernizácia svietidiel, zrealizuje sa osadenie rekuperačnej jednotky. Súčasťou
navrhovaných stavebných úprav sú aj nevyhnutné prekládky a preložky rôznych technických zariadení na obvodovom
plášti a strechách budovy. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných
podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2017 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Prešov
Adres
Hlavná 73
Prešov
080 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5963

Dokumenty