Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 14:37

Karta zamówienia #08/2018C_SB
Eurovelo 11 – Sabinov a Orkucany

Informacje

ID zamówienia
1373
Nazwa zamówienia
Eurovelo 11 – Sabinov a Orkucany
Numer zamówienia
08/2018C_SB
Numer ogłoszenia BZP
11702-WYP, VVO č. 165/2018-21.08.2018
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
855 476,87 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách Euro Velo 11 k.ú. Sabinov a Orkucanysamostatná cyklistická cestička vpravo v súbehu zo železničnou traťou prechádza na cyklokoridor po existujúcej komunikácii ul. Jarková, kde je vodorovné dopravné značenie, následne prechádza na samostatnú cyklistickú
cestičku v koridore existujúcej poľnej cesty a po pravostrannej hrádzi rieky Torysa, križuje železničné priecestie a potok Telek lávkou. Následne v súbehu zo železničnou traťou vľavo a je vedená cyklokoridorom po existujúcej komunikácii ul. Pod Švabľovkou, kde je vodorovné dopravné značenie. Cyklotrasa križuje Drienický potok lávkou a Krakovský potok lávkou.A.2. Doplnková cyklistická infraštruktúra v meste Sabinov: Ide o osadenie troch cykloprístreškovu Bike Umbrella 12b vrátane umiestnenia 18 cyklostojanov(6x3)pod týmito cykloprístreškami.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.09.2018 08:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Sabinov
Adres
Námestie Slobody 57
Sabinov
083 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Drahoslava Gmitrová
dolejn@gmail.com
+421 915946513
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5972

Dokumenty