Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 14:07

Karta zamówienia #2018/8
Ždiar- Zberný dvor 08/2018

Informacje

ID zamówienia
1374
Nazwa zamówienia
Ždiar- Zberný dvor 08/2018
Numer zamówienia
2018/8
Numer ogłoszenia BZP
10950 - WYP, Vestník č. 152/2018 - 02.08.2018
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
301 416,46 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom riešenia je výstavba zberného dvora v obci Ždiar. Navrhovaný zberný dvor bude slúžiť dočasnému
zhromažďovaniu vytypovaných zložiek odpadu - biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov vrátane odpadu z
cintorínov, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu.
Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 Spevnená plocha
SO 02 Prístrešok pre kontajnery a techniku
SO 03 Kanalizačná prípojka splašková a dažďová
SO 04 Schodisko so schodiskovou plošinou.
Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
27.08.2018 08:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Obec Ždiar
Adres
Ždiar 202
Ždiar
059 55, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5886

Dokumenty