Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 14:14

Karta zamówienia #2017/45
Učebne A - Zateplenie obvodového plášťa, Gymnázium Humenné

Informacje

ID zamówienia
1378
Nazwa zamówienia
Učebne A - Zateplenie obvodového plášťa, Gymnázium Humenné
Numer zamówienia
2017/45
Numer ogłoszenia BZP
13122 - WYP, Vestník č. 185/2017 - 20.09.2017
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
221 787,07 EUR
Główny CPV
45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom obstarávania je zateplenie obvodového plášťa budovy gymnázia v meste Humenné. Realizáciou zámeru a
jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je zateplenie fasády a strechy,
výmena klampiarskych výrobkov a strešných svetlíkov. Dispozičné riešenie sa týmto investičným zámerom nemení.
Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2017 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
Adres
Komenského 4
Humenné
066 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/406

Dokumenty