Status: Trwająca

Czas serwera: 18.09.2021 17:52

Karta zamówienia #S.270.4.2021
Przebudowa drogi leśnej „KRĘTA” w leśnictwie Zwonowice, oddział 113

Informacje

ID zamówienia
13789
Nazwa zamówienia
Przebudowa drogi leśnej „KRĘTA” w leśnictwie Zwonowice, oddział 113
Numer zamówienia
S.270.4.2021
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45233140-2 - Roboty drogowe
Uzupełniające CPV
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45232452-5 - Roboty odwadniające
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Dokumentacja dotycząca zamówienia została opublikowana na stronie Zamawiającego www.rybnik.katowice.lasy.gov.pl

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Składanie ofert
20.08.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
20.08.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Rybnik
Adres
Kościuszki 36
Rybnik
44-200, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Katarzyna Szendzielorz
k.szendzielorz@katowice.lasy.gov.pl
+48 731968629
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_rybnik