Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 13:36

Karta zamówienia #12719 - MSS
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno, VC 60302, na roky 2019 - 2022

Informacje

ID zamówienia
1390
Nazwa zamówienia
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno, VC 60302, na roky 2019 - 2022
Numer zamówienia
12719 - MSS
Numer ogłoszenia BZP
2018-VS-0182
Numer ogłoszenia EU
2018/S 175-397052
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
1 155 908,00 EUR
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub
stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú
činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich
biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o
diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,
ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a
postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na
lesoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.10.2018 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Prievidza
Adres
Šveniho 7
Prievidza
971 53, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Branislav Fašánek
branislav.fasanek@lesy.sk
+421 918333602