Status: Trwająca

Czas serwera: 07.12.2021 10:42

Karta zamówienia #SP00122/2021
Tlačiarenské služby

Informacje

ID zamówienia
14104
Nazwa zamówienia
Tlačiarenské služby
Numer zamówienia
SP00122/2021
Numer ogłoszenia BZP
Vestník č. 198/2021 - 25.08.2021, značka 41726 - WYS
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
160 818,83 EUR
Główny CPV
79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
Uzupełniające CPV
79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem
79821000-5 - Drukarskie usługi wykańczalnicze
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú tlačiarenské služby, resp. poskytnutie služieb tlače a dodania najmä nasledovných materiálov:
- prípadové štúdie, mapy
- letáky, plagáty, propagačné materiály, roll- up, výstavný panel,
- brožúr, kalendárov, maľovaniek a newsletterov,
- praktických príručiek, pracovných listov, metodických materiálov, knižných publikácií a iných publikácií,
pričom špecifikácia služieb je uvedená v Prílohe č. B. 1 – Opis predmetu zákazky.
(ďalej len „predmet zákazky“ alebo „Služby“).

Množstvo, druh, rozsah objednaných Služieb bude určený v čiastkových objednávkach, ktoré budú mať písomnú formu a budú v nich špecifikované všetky podrobnosti Služieb v súlade s informáciami uvedenými v Prílohe č. B. 1 - Opis predmetu zákazky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
07.09.2021 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
07.09.2021 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenská agentúra životného prostredia
Adres
Tajovského 28
Banská Bystrica
975 90, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Lucia Štrbová
lucia.strbova@tatratender.sk
+421 910813539
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457

Dokumenty