Status: Trwająca

Czas serwera: 21.09.2023 16:50

Karta DSZ #8900/2021-260
Mobilné telefóny

Informacje

ID zamówienia
14176
Nazwa zamówienia
Mobilné telefóny
Numer zamówienia
8900/2021-260
Numer ogłoszenia EU
2021/S 198-515929
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 937 462,00 EUR
Główny CPV
32250000-0 - Telefony komórkowe
Uzupełniające CPV
32260000-3 - Urządzenia do przesyłu danych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS bude dodanie nových originálnych tovarov - mobilných telefónov podľa predloženej technickej špecifikácie predmetu zákazky vrátane príslušenstva – nabíjačiek, ochranných obalov a skiel, a služby inštalácie ochranných skiel, LTE USB modemov, ktoré sú bežne dostupné na trhu zaradené v skupine 322 hlavného slovníka CPV kódov.

Súčasťou zákazky sú aj služby dopravy k jednotlivým zákazkám.
Cieľom zriadenia DNS a zadávania čiastkových zákaziek v DNS je umožniť verejným obstarávateľom flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t. j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. Presná špecifikácia pri zadávaní konkrétnej zákazky bude špecifikovaná vo výzve na predkladanie ponúk so zohľadnením vývoja na trhu – možnosť požadovať najaktuálnejšie riešenia.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
08.11.2021 11:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
08.11.2021 11:15:00
Doba trvania DNS
08.11.2025 00:00:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adres
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Republika Słowacka

Dokumenty