Status: Trwająca

Czas serwera: 02.03.2024 17:20

Karta zamówienia #OPKŽP/2017/17
Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit

Informacje

ID zamówienia
1423
Nazwa zamówienia
Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit
Numer zamówienia
OPKŽP/2017/17
Numer ogłoszenia BZP
5422 - WYP Vestník č. 80/2017 - 24.04.2017
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 181 226,56 EUR
Główny CPV
45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit v členení:
SO 01 Škola
- DSO 01.1 Stavebné riešenie
- DSO 01.2 Ústredné vykurovanie
- DSO 01.3 Modernizácia vnútorného osvetlenia
- DSO 01.4 Inštalácia fotoelektrických panelov
Podrobná špecifikácia je uvedená vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.05.2017 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Prešovský samosprávny kraj
Adres
Námestie mieru 2
Prešov
080 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2914

Dokumenty