Status: Trwająca

Czas serwera: 02.03.2024 19:12

Karta zamówienia #OPKŽP/2017/15
Poprad – Obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy

Informacje

ID zamówienia
1424
Nazwa zamówienia
Poprad – Obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy
Numer zamówienia
OPKŽP/2017/15
Numer ogłoszenia BZP
5420 - WYP Vestník č. 80/2017 - 24.04.2017
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
764 706,12 EUR
Główny CPV
45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. v znení zákona č. 300/2012 Z.z. o energetickej
hospodárnosti budov s cieľom na dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných
tepelnými mostami a taktiež celková estetizácia stavby. Podrobná špecifikácia je uvedená vo výkaze výmer, ktorý je
súčasťou súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.05.2017 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Prešovský samosprávny kraj
Adres
Námestie mieru 2
Prešov
080 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2914

Dokumenty